ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Այս էջում ներկայացված են հղումներ՝ դեպի ՀՀ-ում ֆինանսական շուկան և ներդրումային գործունեությունը կարգավորող օրենքներ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանոնակարգեր, Հայաստանի ֆոնդային բորսայի և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններ։

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ


 • Կանոնակարգ 4/01

  (ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը)

 • Կանոնակարգ 4/02

  (ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները)

 • Կանոնակարգ 4/03

  (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական Բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները)

 • Կանոնակարգ 4/05

  (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց մասնագիտական որակավորման չափանիշներ)

 • Կանոնակարգ 4/06

  (որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը)

 • Կանոնակարգ 4/07

  (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները)

 • Կանոնակարգ 4/08

  (ՀՀ ԿԲ ներկայացված հաշվետվությունները հանրությանը մատչելի դարձնելու պահանջից բացառությունները)

 • Կանոնակարգ 4/09

  (հաշվետու թողարկողների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները)

 • Կանոնակարգ 4/10

  (արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի կազմը, պայմանները, փոփոխությունները)

 • Կանոնակարգ 4/11

  (ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները)

 • Կանոնակարգ 4/12

  (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հաճախորդների միջոցների պաշտպանության կանոնները)

 • Կանոնակարգ 8/03

  (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից տեղեկությունների հրապարակումը)

 • Կանոնակարգ 8/04

  (հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ)