2020թ. հոկտեմբերի 15

2020թ. հոկտեմբերի 15-ից «ԷՅ ԲԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ անդամակցել է Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիայի Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգին